Գումարի վերադարձի քաղաքականություն

Սույնով ես համաձայնում եմ գումար փոխանցել ԴՍԵԲ-ին որպես նվիրատվություն։

Ես հասկանում եմ, որ իմ կողմից որպես նվիրատվություն փոխանցված գումարը կարող է ուղղվել ԴՍԵԲ-ի, վերջինիս գործընկերների և/կամ Հայաստանի Հանրապետության դպրոցների կողմից իրականացվող դպրոցական սննդի և երեխաների բարեկեցության ցանկացած ծրագրի։

Ես համաձայնում եմ, որ ԴՍԵԲ-ը մշակի իմ անձնական տվյալները՝ օրենքին չհակասող ցանկացած ձևով՝ ըստ սույն կայքում տեղադրված Գաղտնիության քաղաքականության, որին ես սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը։

* Անձնական տվյալները մշակվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, Եվրոպական Միության № 2016/679՝ Անձնական տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգին (ըստ կիրառելիության) և Ձեր համաձայնությանը համապատասխան։